آرشیو هنر شهری

جایلز رینر و مجسمه های آبی مفهومی
فاطمه افشاری بدرلو

جایلز رینر و مجسمه های آبی مفهومی

جایلز رینر در ساخت مجسمه های آبی مفهوی اش تنها زیبایی را هدف نگرفته است، بلکه از آن به عنوان عنصری که طرحها را با زندگی واقعی در بر می گیرد، استفاده می کند.

دیوارنگاری در منظر شهری روسیه
هدا حسینی

دیوارنگاری در منظر شهری روسیه

پراکندگی دیوارنگاری در بافت تاریخی یا مدرن و گستره موضوعات آن در روسیه، به فراخور محل اجرا متفاوت است. نقش سیاست و تاریخ نیز در شکل گیری آنها پر رنگتر است.