آرشیو پایان نامه

معماری منظر باغهای تاریخی بهشهر و قلمرو آن
سلماز مصباح نمینی

معماری منظر باغهای تاریخی بهشهر و قلمرو آن

انگیزه اصلی انتخاب مفاهیم، مصادیق و تمثیلهای بکار رفته در اولین پایان نامه دوره كارشناسی ارشد منظر دانشگاه تهران مربوط به باغهای بهشهر عناصر موجود بوده اند.