آرشیو پارک موضوعی

پارکهای جیبی
مریم زارعیان جهرمی

پارکهای جیبی (Pocket Parks)

استفاده از فضاهای متروکه و تبدیل آنها به فضاهای سبز و باز شهری تحت عنوان پارکهای جیبی و کوچک، نقش بسزایی در بهبود شرایط کیفی محله برای ساکنین داشته است.

پارکهای ماجراجویی (Adventure Parks)
نگار معارفی

پارکهای ماجراجویی (Adventure Parks)

پارک ماجراجویانه محوطه بزرگی را برای ماجراجویی بازدیدکنندگان مهیا کرده و برای لذت بردن، از بین رفتن ترس، با طبیعت بودن و انجام فعالیت جسمانی ایجاد می شود.