آرشیو منظر روستایی

منظر پایدار روستای فارسیان
زینب باقریان

منظر پایدار روستای فارسیان

روستاهایی مانند روستای فارسیان که پس از گذشت سالها توانسته اند به مسائل محیطی، اجتماعی و فرهنگی خود پاسخ دهند، می توانند الگویی برای منظر پایدار باشند.

بررسی الگوهای شکل گیری منظر روستایی
سعیده صبری

بررسی الگوهای شکل گیری منظر روستایی

روستاها نقش مهمی در حفظ ارزشهای محیطی و فرهنگی اقوام دارند و برای حفظ و ماندگاری این ارزشها، بررسی الگو و نحوه شکل گیری منظر روستایی دارای اهمیت زیادی است.