آرشیو منظر شبانه

بررسی منظر شبانه میدانگاه اطراف تکیه امیر چخماق یزد
ماریا مشکات شهمیرزادی

منظر شبانه میدان امیر چخماق یزد

دسته ای از فعالیت های انسانی که تا پاسی از شب ادامه می‌یابند، حیات شبانه را شکل می دهند. نورپردازی می تواند کیفیت محیطی در منظر شبانه را تقویت کند.