آرشیو انسان، جامعه و منظر

در آمدی بر موضوع “منظر، انسان و جامعه”
حسام دادخواه

در آمدی بر موضوع “منظر، انسان و جامعه”

در موضوع منظر، انسان و جامعه، حضور مردم به عنوان عنصری در منظر شهری مهم است. انسان در فعالیتهای اجتماعی به فضاها و عناصری خاص برای ایجاد تعامل نیاز دارد.