آرشیو تاریخ منظر

لابیرنت های معروف جهان
شبنم محمدزاده

لابیرنت های معروف جهان

لابیرنت های معروف سرگرمی منظرین دوران باستان هستند. آنها سمبلی از زندگی بوده و فرد در آنها غالباً مسیر اشتباه را تجربه می کند تا بتواند راه درست را کشف کند.

15 نمونه مهم از آثار منظر تاریخی جهان
مهسا سحرخیز

15 نمونه مهم از آثار منظر تاریخی جهان

از میان تعداد بیشماری آثار منظر تاریخی در جهان، در این مطلب 15 نمونه تاثیرگذار بررسی شده اند که برخی از آنها مشهور و برخی دیگر تا حدودی ناشناخته اند.

تاریخ معماری منظر
ساناز نوش آفرین

تاریخ معماری منظر

در تاریخ معماری منظر، رومن ها از آن در مقياس وسيع بهره می بردند. اما حرفه معماری منظر را فردريک المستد، نیمه دوم قرن 19 با نهضت پارک در آمريکا پايه گذاری کرد.