محمد جواد نطاق

محمد جواد نطاق

دانشجوی کارشناسی ارشد معماری منظر دانشگاه تهران
باغ شهری در قلب اداری شهر ژنو

باغ شهری در قلب اداری شهر ژنو

“فلور ورک”، باغ شهری در قلب اداری شهر ژنو است که با ارائه ترکیبی متعادل از عناصر مصنوع و طبیعی نشان داد می‌توان طبیعت را با موفقیت با اشیاء صنعتی ترکیب کرد.