معرفی گروه معماری سانا
معماران
غزل طبری

معرفی گروه معماری سانا

گروه سانا توسط معماران کازویا سیجا و ریو نیشیزاو تاسیس شد. پروژه های آنها به دلیل نور سفید رنگ دارای شهرت جهانی است که ریشه در فرهنگ معماران ژاپنی دارد.

طرح موفق بازسازی میدان جمهوری پاریس
فضای جمعی
نعیمه طالبی کناری

هویت جدید میدان جمهوری پاریس در طرح بازسازی

مردم در میدان جمهوری به تاریخ خود، شهر خود، فرانسه و همچنین به یکدیگر نزدیک می شوند و این دقیقاً همان چیزی است که طرح جدید میدان ارائه می دهد.

معرفی گروه معماری سانا
معماران
غزل طبری

معرفی گروه معماری سانا

گروه سانا توسط معماران کازویا سیجا و ریو نیشیزاو تاسیس شد. پروژه های آنها به دلیل نور سفید رنگ دارای شهرت جهانی است که ریشه در فرهنگ معماران ژاپنی دارد.

طرح موفق بازسازی میدان جمهوری پاریس
فضای جمعی
نعیمه طالبی کناری

هویت جدید میدان جمهوری پاریس در طرح بازسازی

مردم در میدان جمهوری به تاریخ خود، شهر خود، فرانسه و همچنین به یکدیگر نزدیک می شوند و این دقیقاً همان چیزی است که طرح جدید میدان ارائه می دهد.